Dokumentacja BIOZ. Profesjonalne konsultacje | Wrocław i okolice
+48 71 710 9697 | biuro@bhpbezpiecznapraca.pl
LANGUAGE:

Dokumentacje BIOZ na budowach

Kto sporządza plan BIOZ?

Obowiązek sporządzenia planu BIOZ należy do Kierownika budowy, a dokładniej musi on zapewnić jego sporządzenie (art. 21a ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.). Wykonanie tego zadania może powierzyć osobie lub firmie posiadającej odpowiednie kompetencje w tym zakresie. Opracowanie planu BIOZ, daje możliwość skutecznego przekazania niezbędnych wiadomości dotyczących bezpiecznej organizacji pracy na kontrakcie i ograniczenia ryzyka ewentualnych wypadków.

Procedura:

 • plan BIOZ sporządzany jest przez Kierownika budowy w oparciu o informację BIOZ zawartą przez projektanta w projekcie budowlanym,
 • plan BIOZ powinien być sporządzony przez Kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy i powinien uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót,
 • kierownik jest obowiązany do wydania oświadczenia o sporządzeniu planu BIOZ przyjęciu obowiązku kierownika budowy, które to inwestor winien załączyć do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • zapoznanie się z Planem BIOZ, każdy pracownik zobowiązany jest poświadczyć własnoręcznym podpisem.

Co to jest plan BIOZ ?

Jest to dokument zawierający informacje dotyczące:

 • zakresu robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów,
 • wykaz istniejących obiektów,
 • wykazania zagospodarowania terenu lub działki, które może stwarzać zagrożenie,
 • informacje dotyczące przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz z określeniem skali, rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia,
 • informacje o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych,
 • informacje o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych,
 • określenia postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
 • informacje o rodzajach stosowanych środków ochrony indywidualnej przez pracowników,
 • określenia sposobów przechowywania i transportowania materiałów niebezpiecznych na terenie budowy,
 • wskazania środków technicznych i organizacyjnych, mających zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożenia na budowie,
 • wskazania środków służących do sprawnej komunikacji oraz w razie potrzeby umożliwiających szybką i sprawną ewakuację,
 • wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy,
 • oznaczenia czynników mogących stwarzać zagrożenie oraz rozmieszczenie sprzętu pożarniczego i ratunkowego,
 • oznaczenia dróg dojazdowych i ciągów komunikacyjnych,
 • oznaczenia strefy ochronnych.

Wykonawca na obowiązek sporządzenia planu BIOZ w trzech przypadkach:

 • gdy planowane roboty budowlane będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych, a jednocześnie ma być zatrudnionych co najmniej 20 pracowników,
 • gdy pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni,
 • gdy na budowie będzie wykonywany przynajmniej jeden z niżej opisanych rodzajów prac budowlanych:

* montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
* montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych,
* montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
* prace o charakterze, organizacji lub miejscu prowadzenia, stwarzającym szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności do upadku z wysokości lub przysypania ziemią,
* wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m. oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m.,
* prace, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m.,
* prace wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,
* prace wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,
* prace wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
– 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,
– 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,
– 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,
– 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV,
* prace budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków,
* prace prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m.,
* prace wykonywane w pobliżu linii kolejowych,
* prace, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi:
– prace polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest,
– prace prowadzone w temperaturze poniżej -10°C,
* prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
* prace remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,
* prace remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów,
* prace w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,
* prace wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m.,
– dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,
* prace wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m.,
– dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,
* budowa i remont:
– linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
– linii kolejowych (prace torowe i podtorowe),
– sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne,
– sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
* prace stwarzające ryzyko utonięcia pracownika,
* prace prowadzone z wody lub pod wodą,
* prace prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m.,
* prace prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
* prace prowadzone w studniach, podziemiach i tunelach
* prace związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi;
* prace wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
* prace wykonywane w kesonach z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza
* prace wymagające używania materiałów wybuchowych:
– prace rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów,
– prace ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,
* prace prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – prace, których masa przekracza 1,0 t.,
* prowadzenie prac na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory,
* fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,
* fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,
* betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony,
* wszystkie prace budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego,
* rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m.