Dokumentacja IBRW. Wsparcie i doradztwo. Wroclaw i okolice.
+48 71 710 9697 | biuro@bhpbezpiecznapraca.pl
LANGUAGE:

Dokumentacja IBWR

Kto sporządza dokument IBWR?

Wykonawca, podwykonawca, projektant przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót (art. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Procedura:

 • instrukcja IBWR powinna uwzględniać zagrożenia, ryzyko związane z wykonywanymi pracami, sposoby zabezpieczenia pracowników i rozwiązania ograniczające ryzyko powstawania wypadków,
 • każdy wykonawca ma obowiązek opracować instrukcję IBWR oraz zapoznać z nią wszystkich pracowników, którzy będą prowadzili prace,
 • Kierownik Robót przeprowadza szkolenie stanowiskowe omawiając dokładnie instrukcję IBWR,
 • po zapoznaniu się, każdy z pracowników potwierdza fakt odbycia szkolenia własnoręcznym podpisem, zobowiązując się zarazem do bezpiecznego wykonywania prac,
 • dokumentację w ww. zakresie przechowuje Wykonawca.

Co to jest dokument IBWR?

W przepisach (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) określono, że instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych to sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), oraz sposób postępowania w  przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

Przepisy bhp nie określają szczegółowo co powinna zawierać instrukcja IBWR i w jaki sposób powinna zostać opracowana, stąd dokumentacje IBWR przygotowujemy w oparciu o ogólnopolskie „Porozumienie w sprawie IBWR” http://porozumieniedlabezpieczenstwa.pl

Przed przystąpieniem do wykonywania prac podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Wykonawcy Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót dla prac wynikających z:

 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane art. 21a. ust. 2 (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414),
 • ogólnego oszacowania ryzyka, znajdującego się w planie BIOZ,
 • oszacowania ryzyka przygotowanego przez podwykonawcę.

Obowiązek sporządzenia IBWR dotyczy zakresu prac określonych w Prawie Budowlanym (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) art. 21a ust. 2, tj. prac:

 • których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,
 • przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,
 • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
 • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,
 • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników,
 • prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach,
 • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
 • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza,
 • wymagających użycia materiałów wybuchowych,
 • prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.